Agenda

2023

Woensdag 15 februari 2023Oud papier ophalen
Woensdag 15 maart 2023Oud papier ophalen
Zondag 26 maart 2023Sponsordag
Woensdag 19 april 2023Oud papier ophalen
Woensdag 17 mei 2023Oud papier ophalen
Zondag 21 mei 2023Seizoensafsluiting
Woensdag 21 juni 2023Oud papier ophalen
Woensdag 19 juli 2023Oud papier ophalen
Woensdag 16 augustus 2023Oud papier ophalen